به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیما برنامه ی نظامی ـ سیاسیِ اسرائیل علیه تمامیت و موجودیت ایران را به شدّت محکوم می کنیم


بیانیه 

ما برنامه ی نظامی ـ سیاسیِ اسرائیل
علیه تمامیت و موجودیت ایران را
به شدّت محکوم می کنیم

ما پیروان قدیمی دکتر محمد مصدق که با هیچکس دشمنی نداریم وظیفه ی خود می دانیم که مردم اسرائیل و در پیشاپیش آنان فرهیختگان، صلح دوستان و روزنامه نگاران آنان را مورد خطاب قرار داده از آنان بخواهیم که
این ندای صلح خواهی ما را با دقت تمام بشنوند و با تمام نیرو به گوش هموطنان خود برسانند تا شاید با دست به دست دادن همه ی عوامل صلح و انسانیت در همه جا از یک فاجعه ی تاریخی با پیامد های غیر قابل محاسبه ی آن پیشگیری شود.
هر روز و هر هفته که می گذرد ملت ایران شاهد تحریکات جدیدی از طرف اسرائیل و عوامل رنگارنگ آن در سراسر جهان برای عملی ساختن یک حمله ی فاجعه آمیز به کشور ایران است.
در حالی که هرکس می داند که جمهوری اسلامی حتی قادر به اداره ی ساده ترین امور کشور ما هم نیست، رهبران سیاسی اسرائیل و عوامل آنان رجزخوانی های ماجراجویانه دولت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در سالهای گذشته را بهانه قرار داده می خواهند چنین وانمود کنند که همه ی اعمال ضد ایرانی رژیم تهران، نه خلاف مصالح حیاتی ملت ایران و متوجه نابودی کشورما، بلکه فقط و فقط معطوف به از میان بردن برنامه ریزی شده ی اسرائیل است.
در واقع این ادعای بی پایه ی اسرائیل، جز سخنان غیرمسئولانه ی دولت رجز خوان، اما ناتوان و بی لیاقت احمدی نژاد علیه آن، که در سال های پیش بیان شده، هیچ مبنا و مستندی نداشته و ندارد.
در حالی که اسرائیل خود تنها قدرت هسته ای منطقه بشمار می رود، وقتی سران آن برای به کرسی نشاندن ادعای خود درباره ی نیات تهران علیه موجودیت اسرائیل به پیگیری تکنولوژی هسته ای در ایران استناد می کنند، هرکس درمی یابد که این دلیل آنان بهانه ای بیش نیست؛ چه آنکه با چنین دستاویزی به متهم ساختن دیگری به طرح نابودی خود و سعی در بسیج افکار مردم جهان و دولت های غربی اشتغال دارد در واقع اسرائیل است. بدین ترتیب است که طرح اسرائیلی امحاء کشور ایران از نقشه ی جهان، از راه برپا کردن یک جنگ داخلی در ایران و تجزیه ی کشور ما سالهاست که به کمک انواع دروغ ها، تبلیغات و وسائل دیگر دنبال می شود.
از یک طرف کوشش اسرائیل متوجه اعمال فشار به دولت پرزیدنت اوباما از طریق گروه های فشار آمریکایی هوادارِ اسرائیل و نومحافظه کاران آمریکایی، برای کشاندن این دولت به راه پشتیبانی از نقشه های نظامی ماجراجویانه ی خودعلیه خاک ایران و در صورت امکان سوق ایالات متحده به درگیری در نتایج شوم حمله های ارتش آن به ایران است. رخنه ی دیرینه ی سازمان جاسوسی موساد در دستگاه های ضد جاسوسی ایالات متحده ی آمریکا، بویژه در سی آی اِ یکی دیگر از افزار های اسرائیل برای پیشبرد این سیاست خود در کشور آمریکاست.
از طرف دیگر، دستگاه های سری اسرائیل سالیان درازاست که به سختی به دستچین کردن گروه هایی از میان ایرانیان آواره ی گمراه و مشتی از مدعیان ایرانیت و دموکرات نمایان خارج از کشور، برای دست آموز کردن آنان به منظور اجرای برنامه های شوم خود، اشتغال دارند.
کشوری که هریک از خانواده های آن از یک گوشه ی جهان به فلسطین آمده اند تا اسرائیل را به وجود آورند، به این بسنده نکرده، برای پیشبرد هدف خود می کوشد تا به کمک تبلیغات عوامل ایرانی خود واقعیت تاریخی ایران سه هزارساله و ملت آن را در انظار ایرانیان مشکوک جلوه دهد.
چنین است که اسرائیل می کوشد تا ملت ایران را که طی بیست و پنج قرن آغوش آن ایمن ترین پناه اعقاب واقعی بنی اسرائیل بوده با تبلیغات زهراگینی که در دهان عده ی معدودی ایرانی دست آموز خود گذاشته، و با روش های پروپاگاند سیستم های توتالیتر در میان ایرانیان و مردم جهان ترویج می کند، درهویت اصیل خود دچار تردید سازد؛ و هدف سرویس های ویژه ی اسرائیل از این کار جز این نیست که ایرانیان راعلیه یکدیگر برانگیزد تا در صورت ریختن بمب های ارتش خود بر فراز خاک ایران ستون پنجمی آماده و ورزیده برای به راه انداختن جنگ خانگی میان ایرانیان، دست بکار شود.
موضوع این توطئه ی دهها ساله کوشش علیه تمامیت و موجودیت ایران است که مهمترین طراح، بلکه دنبال کننده ی منحصر به فرد آن اسرائیل و دستگاه های جاسوسی آنند. برپایی پی درپی کنفرانس های رنگارنگ در گوشه و کنار غرب و از سالها پیش به این طرف، که به بهانه ی کوشش برای ساختن دولت جانشین برای ایران، همیشه با مشارکت گروهک هایی که با پشتیبانی مالی و دخالت مستقیم سرویس های بیگانه برگذار می شود، و شرکت کنندگان درآنها بدون اینکه حتی یک ورقه ی راًی به نمایندگی از طرف ایرانیان هیچ منطقه ی ایران در دست داشته باشند، مسئله ی کاذب حقوق به اصطلاح "ملیت" های ایران را در بوق و کرنای تبلیغاتی شرم آور فریاد می کشند، یکی از وسائل این توطئه است.
با پی بردن هرچه بیشتر مردم ایران به عدم شایستگی جمهوری اسلامی برای اداره ی کشوِرما و نفرت روزافزون ایرانیان از این نظام، و با توجه به اسباب چینی های اسرائیل که در بالا یادآوری کردیم، امروز اسرائیل، به خطا، زمینه را برای وارد کردن ضربه ی نهایی به موجودیت ایران به قدر کافی آماده می پندارد.
اما رهبران اسرائیل در این محاسبه ی خود سخت دراشتباه اند. اگر ملت ایران امروز نسبت به همه ی دوران های تاریخ طولانی خود در بدترین وضع به سرمی برد، اما به دلیل اصالت خود، و ریشه های بسیارعمیقی که در فرهنگ دیرین و پرمایه ی خویش دارد، اسرائیل چند ده ساله با همه ی ظواهر قدرتی که از آن بهره مند است و با همه ی پشتیبانی های دولت های قدرتمند جهان از آن، به علت خصلت غاصبانه، متجاوزانه و بویژه نامتجانس خود، در صورت برپا کردن یک نبرد حیاتی و مماتی علیه ملت کهنسال ایران، به طرف بازنده تبدیل خواهد شد، ضمن اینکه چنین عمل جنایتکارانه ای، با برپایی حتمی یک جنگ خان و مان سوز، به یقین آثار ویرانگر و هولناکی برای همه ی کشورهای منطقه و جهان بدنبال خواهد داشت.

زمامداران اسرائیل باید بفهمند که مسئله ی جمهوری اسلامی مسئله ی ملت ایران است و برخلاف پندار آنان این ملت برای حل این معضل ملی خویش از توانایی و لیاقت لازم برخوردارست و به قدرت های خارجی اجازه ی تعیین تکلیف برای خود را نمی دهد.
اسرائیل که با در پیش گرفتن سیاستی عاقلانه، یعنی دست کشیدن از زیادت طلبی های گذشته و حال خود، در روز بازگشت دموکراسی صدسال پیش بنیاد شده ی ایرانی به کشور ما، می تواند به داوری عادلانه ی ایرانیان در مشکلات آن با ملت فلسطین که جز حسن نیت کشور ما نسبت به هر دو طرف معنای دیگری نمی تواند داشته باشد، با ادامه ی دشمنی تجاوزطلبانه و نامعقول کنونی خود با ملت ایران که هیچگاه کمترین خصومتی با پیروان آیین یهود نداشته است، و در صورت بر پا کردن یک جنگ علیه ایران که هر نامی بر آن بگذارد ما آن را جنگ علیه ملت خود می دانیم، امکان یک آینده ی روشن را به احتمال یک تراژدی تاریخی دوجانبه تبدیل خواهد کرد.
از آنجا که در میان مسئولان اسرائیل چندان گوش شنوایی دیده نمی شود، ما پیروان قدیمی دکتر محمد مصدق که با هیچکس دشمنی نداریم وظیفه ی خود می دانیم که مردم اسرائیل و در پیشاپیش آنان فرهیختگان، صلح دوستان و روزنامه نگاران آنان را مورد خطاب قرار داده از آنان بخواهیم که این ندای صلح خواهی ما را با دقت تمام بشنوند و با تمام نیرو به گوش هموطنان خود برسانند تا شاید با دست به دست دادن همه ی عوامل صلح و انسانیت در همه جا از یک فاجعه ی تاریخی با پیامد های غیر قابل محاسبه ی آن پیشگیری شود.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشارـ دکتر پرویز داورپناه ـ علی شاکری زند ـ مهندس مهدی مقدس زاده
شنبه ۲۹ بهمن ۱٣۹۰ - ۱٨ فوريه ۲۰۱۲