وی افزود: «ما ولایت فقیه را به عنوان یک اعتقاد فرامرزی قبول نداریم و این اعتقاد باید در ایران محصور بماند».
الامین اظهار داشت: «ما از دهه هشتاد روش و رویکرد رژیم ایران در رابطه با مذهب را رد کردیم».