به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۲

شعر کـَرَک* از زنده یاد مهدی اخوان ثالث

آواز: علیرضا قربانی
کـَرَک* 
بده...بد بد... 
چه امیدی؟ چه ایمانی؟ 
کـَرَک جان! خوب می خوانی 
بخوان آواز تلخت را، ولیکن دل به غم مسپار
کرک جان! بنده‌ی دم باش
بده...بد بد... 

کـَرَک 
 کـَرَک
_______
آواز : علیرضا قربانی
آهنگساز و سرپرست گروه : پژمان طاهری
شعر: زنده یاد مهدی اخوان ثالث

بده ... بد بد ...
چه امیدی؟ چه ایمانی؟
کَرَک جان! خوب می‌خوانی
من این آواز پاکت را در این غمگین خراب‌آباد
چو بوی بال‌های سوخته‌ات پرواز خواهم داد
گرت دستی دهد با خویش در دنجی فراهم باش
بخوان آواز تلخت را، ولیکن دل به غم مسپار
کرک جان! بنده‌ی دم با
ش
بده... بد بد ...
ره هر پیک و پیغام و خبر بسته است
نه تنها بال و پر، بال نظر بسته است
قفس تنگ است و در بسته است
کرک جان! راست گفتی، خوب خواندی، ناز آوازت
من این آواز تلخت را ...
بده ... بد بد ...
دروغین بود هم لبخند و هم سوگند
دروغین است هر سوگند و هر لبخند
و حتی دلنشین آواز جفت تشنه‌ی پیوند
من این غمگین سرودت را
هم‌آواز پرستوهای آه خویشتن پرواز خواهم داد
به شهر آواز خواهم داد
بده ... بد بد ...
چه پیوندی؟ چه پیمانی؟
کرک جان! خوب می‌خوانی
خوشا با خود نشستن، نرم‌نرمک اشکی افشاندن
خوشا پیمانه‌ای دور از حریفان گران‌جانی
کرک جان! خوب می‌خوانی
__________________________
* کـَرَک (بلدرچین)،
 مرغی است از سار بزرگ‌تر، از کبوتر کوچک‌تر، به رنگ گنجشک و خال‌خالی.
 آوازی دارد شبیه به تلفظ «بدبده» و از این رو او را «بدبده» هم می‌گویند. 
صیادان برای صید این مرغ، تور می‌گسترند و با وسایل مخصوصی که دارند
 آواز جفت‌جویی ِ کَرَک ماده را تقلید می‌کنند تا نر بیاید و به هوای آوای آواز به دام افتد؛ 
و یا برعکس آواز نر را برای شکار ماده