به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۱

نامه ای از ایران
در خواست داریوش فروهر از ساواک
 در باره ی اجازه خروج دکتر بهروز برومند از ثابتی دروغ است.
کتاب پرویز ثابتی به کمک جمهوری اسلامی در ایران تجدید چاپ شده و به راحتی در دسترس همگان است.
نشانه های موجود در آن، آشکارا می گویند که کتاب به خواست واواک نوشته شده است.
1 - هم اندیش گرامی: بادرود، کتاب «دردامگه حادثه» ثابتی را من دیده ام. سخن او درباره زنده یاد داریوش فروهر و اینکه برای اجازه خروج دکتر بهروز برومند از ثابتی کمک خواسته دروغ است . در آن زمان که او میگوید، دکتر برومند درآمریکا بود.
2 - قول او در این درباره که تنها داریوش فروهر از جبهه ملی زندانی بود، نیز نادرست است. از حزب ملت ایران، دست کم ، همرزمان مخبر، نمازی و رسولی نیز با فروهر زندانی بوده اند.
3 - کتاب به کمک جمهوری اسلامی در ایران تجدید چاپ شده و به راحتی در دسترس همگان است. نشانه های موجود در آن، آشکارا می گویند که کتاب به خواست واواک نوشته شده است. گویا ترین نشانه ها، یکی نظریه ثابتی است که بکار امروز رﮊیم می آید. بنا بر این نظریه دروغ، اگر شاه می کشت، رﮊیمش برجا می ماند. این دروغ را اخیرا˝ فرح پهلوی نیز تکرار کرده است. دروغ است بدین خاطر که آن رﮊیم می کشت و نماند. بنا بر خاطرات کارتر و اسناد سفارت امریکا، شاه اجازه شفاهی را کافی نمی دانست و خواستار اجازه کتبی برای کشتار بیشتر بود. اگر هم اجازه کتبی می گرفت و بیشتر می کشت، باز نمی ماند. زیرا، با اعتصاب عمومی و «چون برف آب شدن» ارتش، قلمرو حاکمیتی برایش نمانده بود. حالا هم اگر ملت ایران به جنبش روی آورد، این رﮊیم نخواهد ماند. ولو بر کشته های 33 ساله اش بازهم بیفزاید.
نشانه دیگر وحشت آنها از اندیشه مصدق و داریوش فروهر است. افراط در دروغ سازی در باره مصدق و عملکرد او و روش تخریبی که در باره فروهر بکار رفته است، همان روش را به یاد می آورد که ساواک داشت و واواک دارد.
یادآوری خاطره ای از ایامی که فروهر در زندان بود، روشنگر است: سپهبد تیمور بختیار، با آنکه در کودتای 28 مرداد شرکت داشت و نخست فرماندار نظامی رﮊیم کودتا و سپاه نخستین رئیس ساواک بود و در تثبیت رﮊیم کودتا نقشی بسزا داشت، از سوی شاه رانده شد. او به عراق رفت و وارد فعالیت برضد رﮊیم شاه شد. و توسط همان مأموران ساواک ترور شد.
در ایامی که فروهر در زندان بود، ساواک نامه ای از قول سپهبد بختیار خطاب به زنده یادان داریوش و پروانه فروهر انتشار داد. وقتی از فروهر در باره این نامه پرسیدند، گفت: نامه ای که در کیهان منتشر شده من در زندان خوانده ام. کنایه از این که جعل ساواک است. از این نامه، مأمور ساواک، نسخه ای نیز به خانه زنده یاد محمد علی کشاورز صدر ، از رهبران جبهه ملی ایران، انداخته بود. او پس از مشاهده نامه جعلی به ساواک تلفن کرده و گفته بود: مأموران خود را از این کارها بازدارید. این دروغ سازیها سودی به شما نمی رسانند. این کتاب می گوید امثال ثابتی و مأموران واواک، همچنان می پندارند که دروغ ساختن و پخش کردن سود دارد.
و این کتاب، تنها مورد همکاری ساواکی ها با واواک نیست. این همکاری سابقه ای طولانی دارد.

7 مرداد 1391