به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۱

کتابی تازه از محمد امینی
سوداگری با تاریخ
جای گفت و گو نیست که در هر دوسوی ارزیابی از دوران زمام داری دکتر محمّد مصدّق زیاده روی و نادرستی های بسیار گفته و نوشته شده است.
راست گردانیدن آن ناراستی ها و آگاهی یافتن از جایگاه مصدّق در تاریخ ایران را نمی توان با خامه ای پرکین و سودجویانه انجام داد. نمی توان بی مایه و دانش بر تاریخ به پژوهش نشست و نام آن را آسیب شناسی دولت مصدّق نهاد.
کارنامه ی دولت مصدّق را می توان و می باید که به چالش کشید. ارزیابی از این آزمون کوتاه پر فراز و نشیب و دردناک مردم ایران با دموکراسی و حاکمیّت ملّی، کاری است که باید به دور از جنجال و سوداگری های سیاسی و مالی باشد و نه در پرتوی سند سازی و ناراست گویی به سودای درهم و دیناری. برای بررسی و ارزیابی از آن دوران، به این روش بیهقی نیاز است که نوشت «آن چه گویم از معاینه گویم» و «گرد روایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند».