به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۶، ۱۴۰۲

بازیگر معروف چرا مجبور به مهاجرت شد؟

**