به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۹

          دکتر علی گوشه
درخت ندا
یکی بود، یکی نبود، سر گنبد کبود
شیخی عمامه بسر، تفنگ بدست، نشسته بود