به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۱۸، ۱۳۸۹

    آریا آرام نژاد
صد سال دیگه ما زنده نیستیم
تا زنده هستیم باید بایستیم