به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۹

سي ام تير روز نمادين تجليل از شهداي راه آزادي
 از انقلاب مشروطيت تا امروز
هموطنان:
بزرگداشت ياد وخاطره مبارزان وايثارگران راه آزادي بازگوكننده رسالت خطير وتاريخي نسل حاضر است براي ادامه راه پيشينيان بمنظور تحقق واقعي آزادي وعدالت درمعنا ومفهوم جهاني آن. بويژه انجام دادن اين رسالت براي ملتي كه از يكصد سال گذشته تا امروز براي كسب آزادي وبهره گيري از مواهب آن
در برخورد و تعارض دائم با استبداد داخلي ويا استعمار خارجي بوده است بيش ازپيش قابل درك است . مخصوصاً وقتي دو پديده مورد بحث، يعني استبداد داخلي واستعمار خارجي درمواقع خاصي ازتاريخ به نوعي به پيوند انفعالي ناميمون مستقيم ياغير مستقيم با يكديگردست يازيده اند، ثمرات مورد انتظارمبارزان راه آزادي راباوجود پيروزيهاي اوليه با نافرجاميهاي پي درپي روبرو ساخته است. چنانكه انقلاب نافرجام مشروطيت پس از گذشت يك سال درنتيجه عهد نامه ۱۹۰۷ ناظر به تقسيم ايران به مناطق نفوذ واعمال سياستهاي مشترك بازدارنده ازسوي عاقدين عهدنامه( انگليس و روسيه) با تنگناها و موانع سياسي-اجتماعي پي در پي روبرو گرديد. مردم ايران پس از پشت سر گذاشتن رويدادهاي تلخي چون استبداد صغير،دوران چند سال فترت واشغال نظامي خارجي، بعد ازجنگ بين الملل اول بيكباره با نظام استبدادي جديدي منبعث ازمصالح استعماري مواجه گرديدند. اگرچه نظام مزبور درجهت برقراري امنيت داخلي، افزايش اقتدار حكومت مركزي وبرنامه نوسازي گام هايي برداشت، ولي اصول و ارزشهاي مشروطيت عملا درمحاق تعطيل قرار گرفت ومشاركت مردم دراداره امور سياسي جامعه به فراموشي سپرده شد وفراتر از آن نارسائيها وتك نگريهاي مندرج درنظام استبدادي بار ديگر كشور را با اشغال نظامي خارجي مواجه ساخت. گو اينكه بعدازتجاوز تلخ شهريور۱۳۲۰به اهتمام دو قدرت مهاجم براي چندين سال نوعي فضاي سياسي باز براي حفظ آرامش پشت جبهه متفقين برقرار گرديد، ولي اين رويداد نيزدولت مستعجلي بيش نبودوچندي پس ازپايان جنگ مجدداً استبداد داخلي درعرصه اجتماعي وسياسي كشورجان گرفت. با بروز جنگ سرد، پديدار شدن تضاد وشكاف بنيادين بين متفقين زمان جنگ، تشديد رقابت اقتصادي بين قدرتهاي سرمايه داري به ويژه برسر مسئله انرژي، اصول وهنجارهاي نظم نوين جهاني مندرج در منشور ملل متحد به ويژه حقوق بشر وآزاديهاي اساسي واصل آزادي تعيين سرنوشت مردم همراه باظهور جنبشهاي آزادي طلبانه وضد استعماري درنقاط مختلف جهان همه و همه فرصتهايي بوجود آورد كه مردم ايران درپرتو ملي كردن صنعت نفت خيزش جديدي را براي پايان دادن به نفوذ استعماري وقت ،كسب استقلال واقعي سياسي واقتصادي واحياي اصول واقعي مشروطيت درپيش گيرند. اگرچه نهضت مردمي وملي مورد بحث درعرصه هاي حقوقي وسياسي خارجي چون ديوان بين المللي دادگستري وشوراي امنيت سازمان ملل متحد به پيروزيهايي دست يافت وملي كردن صنعت نفت الهام بخش جنبشهايي درمنطقه گرديد،ولي بار ديگر در سايه اتحاد ناميمون استعمار خارجي واستبداد داخلي، ناكامي ديگري بر سرنوشت آزادي بدست آمده وفرايند مورد انتظار آن رقم خورد وبراي چند دهه استبداد شوم برجامعه ايراني حاكم گرديد ولی نظام مزبور سبب ناسازگاري با ايجاد وتوسعه فضاي سياسي باز واعمال ديكتاتوري ازسويي وبي بند وباري هاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي ازسوي ديگرزمينه ساز جنبش ديگري براي تغيير وضع موجود وبراي نيل به آزادي، عدالت ومردم سالاري گرديد. اما دريغ كه اين خيزش نيز با تمام نويدهاي اوليه به استبداد ژرف مذهبي مبتني بر ارزشهاي بنياد گرايانه منتهي گرديد وبار ديگر آزاديهاي مورد انتظار به ناكامي ونافرجامي انجاميد ودر نتيجه جامعه بانوعي تعارض دروني وآشفتگي سياسي واجتماعي مواجه گرديده است .شگفت آنكه درخواست كنندگان ومتقاضيان تغيير مسالمت آميز وضع موجود وخروج از بن بستها كه براساس موازين قانوني عنوان شده است با واكنشهاي شديدسخت افزاري ومهندسي شده روبرو گرديده ومتصديان امور پذيراي هزينه هاي سياسي بس سنگين شده اندكه بي ترديد پيامدهاي بس نگران كننده درپيش خواهد داشت. كوتاه آنكه همانطور كه گفته شد درجريان مبارزات مردم ايران از مشروطيت تا امروزبراي نيل به آزادي واعتلاي وطن بسياري نقد جان باختند وباشهادت داوطلبانه خودنهال آزادي وحيثيت ملي راآبياري كردند. ياد وخاطره جان باختگان راه آزادي در رويدادهايي چون مشروطيت، سي تير، تحولات ۱۹۷۹وجنبشهاي مسالمت آميز اخیر درحقيقت تلاشي بوده است آگاهانه براي ادامه مبارزه درپرتو مقتضيات روز جهت دستيابي به ارزشهاي جهانشمول: يعني آزادي، مردم سالاري، حقوق بشر وحكومت قانون.

جبهه ملي ايران همواره برآن بوده كه بزرگداشت ياد وخاطره شهدا وايثارگران راه آزادي درهر كسوت وپوششي كه بوده اند، صرفا براي آن است كه نسل حاضر وآينده را به رسالت خطير تاريخيشان آشنا وآگاه سازد در اين رابطه برگذاري مراسم سي تير درواقع نمادي است براي بزرگداشت ياد وخاطره تمامي مبارزان وشهداي راه آزادي از مشروطيت تا امروز. بهمين جهت برگذاري اين مراسم را در شرايطي كه بسياري از مدافعان راه آزادي نقد جان باخته اند ويا دربند مي باشند امري ضروري ميداند.

۲۶ / ۴ /۱۳۸۹
تهران - جبهه ملی ایران