به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۱۸، ۱۳۸۹

کودکان کار در ایران بی هیچ فردایی بزرگ می شوند

رادیو فرانسه: آمارها در اخباری که از تعداد کودکان کار در ایران اعلام می شود بسیار متفاوت است، این تعداد کودکان در سطح کشور بیش از یک و نیم میلیون نفر اعلام شده اند. سن این کودکان که اکثراً به کارهایی نظیر دستفروشی، جمع آوری پلاستیک و کارتون از میان زباله ها، شاگردی در کارگاههای مکانیکی و کارگری در کوره های آجرپزی مشغول هستند بین دوازده تا پانزده سال است.
 اما کارشناسان حقوق کودکان می گویند در برخی مناطق حتی کودکان کمتر از دوازده سال نیز بکار گماشته می شوند. این کودکان اکثراً از سوی خانواده هایشان مجبور بکار می شوند و نوع اشتغال آنها به دو شکل آشکار و پنهان است.
این کودکان تماماً از خانواده های بی بضاعت هستند و برای کمک به تامین هزینۀ خانواده حتی مجبور به ترک تحصیل می شوند تا بکار بپردازند. حمایت های قانونی از آنها صورت نمی گیرد و در مواردی هم اگر سازمانی بخواهد کودکی را تحت پوشش بگیرد، بموجب قوانین مدنی ایران نمی تواند موفقیت زیادی داشته باشد.
قوانین مدنی ایران اختیارات کودک را به پدر داده است واین پدر است که می تواند در مورد سرنوشت و در آمد کودک خود تصمیم بگیرد. این قوانین با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است هر چند که ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما قوانین خود را با این کنوانسیون منطبق نکرده است.
بچه های اعماق