به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۹

    پیروزی شماره ۲    
اعطای پناهندگی به چهل و چهارایرانی در آتن
به گزارش منابع خبری، پس از ماه ها مبارزه مسالمت آمیز برای به دست آوردن حق پناهندگی ده ها پناهجوی ایرانی که در شرایط بسیاردشواری به سرمی بردند، موفق به دریافت حق پناهندگی ازدولت آتن وبطوراولا، اروپا گردیدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیست تن از این پناه جویان از نیمه دوم ماه اکتبرتا روزآخر دست به اعتصاب غذا زده بوده و هشت تن ازآنان، از جمله یک بانوی روزنامه نگار، روزهای متمادی لبهای خود را دوخته بودند.
بعد از گذشته هفته ها اعتراضات نشسته خیابانی و پیگیری سازمان های ایرانی کمک به پناه جویان، دولت آتن شب گذشته با انتشاربیانیه ای اعلام داشت که به چهل و چهارتن از شهروندان گریخته از ایران، پروانه پناهندگی در این کشوررا اعطاءکرده است.