به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۹

    کنسرت شجریان در لندن
آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک...
به یاد کاوه قاسمی کرمانشاهی/  زهره اسدپور

شب را تا صبح کابوس دیده ام، و از صبح زود با امیدی کم سو به صفحه کامپیوتر چشم دوخته ام، چراغی روشن می شود، سراسیمه ام و او می گوید خبری نیست، احسان فتاحیان در انتظار اجرای حکم اعدام از شب گذشته به انفرادی منتقل شده است و من همچنان بیهوده امیدوارم حکومت از اعدام زندانیان سیاسی سرباز زند...چراغهای رابطه خاموشند، و پیامی که می رسد از مرگی دیگر خبر می دهد، دوان دوان به سمت گوشیم می روم ، نگران هیچ کس نیستم جز کاوه، او که این چند روز زمین و آسمان را به هم دوخت تا احسان اعدام نشود، هق هق گریه هامان در هم می آمیزد، شب گذشته را بیرون درهای زندان سرکرده بود، پشت سر هر آمبولانسی که از زندان بیرون می آمد دویده بود ، به امید اینکه احسان در آن نباشد...  ادامه مطلب