به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۹، ۱۳۸۹


     آزاده سپهری
دمکراسی عامل افزایش خطر جنگ های داخلی؟

چندی پیش مصاحبه ای خواندم با یک سیاست شناس و محقق غربی به نام پل کولیر. حرف اصلی اش این بود که در کشورهای دیکتاتوری فقیر وقتی نظام دمکراسی روی کار می آید، احتمال بی ثباتی و یا خطر جنگ های داخلی افزایش پیدا می کند. برای نمونه هم به عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی و اروپای شرقی اشاره کرده بود.