به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۹

وطن
ای وطن، من تو رو می خوام / تو و مردمون خوبت
جنگل سبز شمالت / ساحل داغ جنوبت 
گل سرخ و سبزه و برگ / رنگ پرچم قشنگت
ای وطن من تو رو می خوام / تو و مردمون خوبت