به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۹

فیلمی از شاه،  دکتر مصدق و دکتر فاطمی در سال ۱۳۳۰