به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۹

خوشه های گندم
خوشه های گندم دسته دسته دسته دسته
آخ جونم به جون تو بسته بسته بسته
یکی یک دونه ی من، عزیز دردونه ی من