به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۹

      زنان
چند همسری و صیغه
  ویدئو: نظرات سیمین بهبهانی، مریم بهروزی، مینو مرتاضی لنگرودی، توران ولی مراد، ژیلا شریعت پناهی، فریده غیرت، اعظم نوری، فائزه هاشمی، شهیندخت مولاوردی و... در مورد چندهمسری و صیغه در لایحه حمایت از خانواده است.