به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۸

مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در پاریس

هوشنگ ابتهاج

سوگنامه ای برای بهار

بهار آمد، گل و نسرین نیاورد / نسیمی بوی فروردین نیاورد
پرستو آمد و از گل خبر نیست / چرا گل با پرستو همسفر نیست؟