به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۸


ایرانیان آزاده، فرزندان مصدق بزرگ

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در اوغش باشد

چه ذلیلانه از ما مصدقی ها می ترسند. کودتاچیان و عمالشان چقدر زبونند و نادان که با مسدود کردن وبلاگ احترام آزادی به خیال خودشان می خواهند زبان ما را ببندند و ما را از پای در آورند. و چقدر ابلهند عمال رژیم که بنام جبهه ملی ایران در سایت وابسته به سیا مصاحبه می کنند و می اندیشند با چنین اعمالی، موفق خواهند شد ملیون ایران و فرزندان مصدق را به سوی اختلاف و تفرقه سوق دهند. درود بیکران بر فرزندان مام میهن، که با وجود امکان زندگی بی دغدغه در خاک غربت ، وقت و انرژی و توانشان را صرف هم میهنان و میهنی میکنند که همه دل در گرو آن داریم. ما بیشماریم و پیروز می شویم. زنده باد آزادی. پاینده باد ایران