به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۸حسن بهگر


مبارزه یا خانه نشینی؟

مردمی که در منگنه ی خشونت و تبلیغات حکومت اسلامی گرفتارند مایلند مطالب خلاف این تبلیغات را از دهان مخالفان آن بشنوند ولی به سبب نداشتن امکانات اپوزیسیون ناچار گوش به بی بی سی و رادیو فردا و ... سپرده اند تا بلکه حرف دلشان و رهنمودهای مؤثر و کارساز به گوششان بخورد ولی زهی خیال باطل. در شرایطی که حکومت با فیلتر کردن سایت ها و فرستادن پارازیت به این رادیوها و تلویزیون ها می خواهد تصویر پر تزویر و تقلب از قدرت و اقتدار خود حفظ نماید باید جوابی از بیرون بگیرد. اپوزیسیون خارج از کشور که باید سعی کند که دروغ ها را افشا نماید و این تصویر سراسر تزویر و اغراق را پاره کند وسیله در اختیار ندارد. رسانه های خارجی هم که حرفهای اصلاح طلبانه پخش می کنند و مردم را از صرافت مبارزه می اندازند. ادامه مطلب