به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۸

           نکته!


امیری به شاهزاده گفت: من عاشق توام.
 شاهزاده گفت: زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.

امیر برگشت و دید هیچکس نیست.
شاهزاده گفت: مگرعاشق نیستی !!
عاشق به غیر نظر نمی کند .