به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۸
به یاد علی برومند


خبر رسید و بد خبری که رفیق شفیق ما، شادروان مهندس علی برومند بدنبال یک سانحه ی هوائی دار فانی را وداع گفت و از دروازه ی ابدیّت گذشت.
در این روزگار سخت و جان گداز، حال و احساس دل ما در وهله ی نخست همراه بازماندگان خانواده و بالاخص فرزندان او است که سنگینی بار نبود عزیز خود را بیش از همه کس تحمّل می کنند. امیدواریم همدردی و دلداری ما را بپذیرند.
هرچند قبول واقعیّت تلخ از دست دادن دوستی صمیمی و بی شائبه امری است بس سخت وجانکاه، امّا خاطره وجود علی برومند و یاد وفاداری های او برای یارانش در « نهضت » یادگاری است ماندنی.
یادش گرامی و روانش شاد باد.
مهندس حمید ذولنور، مهندس حسین اسدی
احترام آزادی این ضایعه را به خانواده محترم برومند ونهضت مقاومت ملی ایران تسلیت می گوید