به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۸


رامین کامران
تب یا مرگ؟
چه كسی از مرگ نظام میترسد؟


ایرانیان آزادیخواه طالب مرگ نظام اسلامی هستند اما فراوانند آنهایی كه سر و صدای بسیار میكنند ولی به بیش از تب این نظام راضی نیستند تا بتوانند از آن امتیاز بستانند. اینها را كلاً میتوان به دو گروه تقسیم كرد كه متحد طبیعی یكدیگرند: یكی اصلاح طلبان رنگ و وارنگ و دیگر دولتهای خارجی كه از ابتدا بر آتش اعتراضات میدمند. گروه اول میداند كه اگر نظام برود در نهایت خودش هم خواهد رفت چرا كه تا این دستگاه برجاست نیمه خودی ها از اعتبار آن سهمی میبرند و وقتی رفت اینها هم با او فراموش خواهند شد. بنابراین طالب برجا ماندن همین وضع است و خواستار اعادهٌ امتیازاتی كه طی سی سال گذشته از آنها بهره ور بوده تا بتواند به همان سبك و سیاقی كه از انقلاب تا امروز زندگی كرده به حیات خود ادامه بدهد. ادامه مطلب