به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۱

در ژانویه 2013 منتشر خواهد شد

دو جلد، 792 صفحه،
Stalin and Truman

Ahmad Qavam
(A Critique of Ideological Historioghraphy)
:Orders through: سفارش از طریق
خواستاران کتاب می توانند این دو جلد را با ارسال ایمیل به نشانی بالا سفارش دهند.
علاقمندان به نهضت ملی ترغیب می شوند تعداد بیشتری را برای دوستان شهر خود یا دیگر نقاط سفارش دهند.