به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۱

بنام خداوند جان و خرد
تجزیه طلبی محکوم است
جبهه ملی ایران که همواره نگهبان استقلال وتمامیت میهن خود وحاضربه جان فدایی وسربازی دراین راه مقدس بوده است با محکوم کردن پدیده شیطانی تجزیه طلبی در برابر پی گیران این فکر سخیف آماده ی مبارزه و از خودگذشتگی است و برای بستن راه این گونه تحرکات شوم ازایجاد هر سد سدیدی خودداری نخواهد کرد.
 
ملت ایران از دیرینه سالهای متوالی تا امروزازردیف موزائیک واراقوام و قبایل موجودیت یافته که سده ها درکنارهم زیسته ومتفق یکدیگربوده اند.

این ردیف ازقومیت های بختیاری، آذری ترک زبان، خوزی، بلوچ، کرد،عرب،اوغان،تاجیک،ترکمان و آرانی ها تشکیل شده است که درسرزمین ایران گردهم آمده و ملت بزرگ ایران راموجودیت بخشیده اند. درمیان ایشان سرزمین ماوراءاترک وارانی ها بازورومخاصمت روسیه تزاری وسپس افغانهاوبحرینی هابانیرنگ بازی انگلستان و سیاست استعماریش ازایران جداشده وجایشان درموزائیک اقوام خالی مانده است.این جدائی هاشکافی راکه درقومیت های ایرانی به وجود آورده برای این کشورخسارتی بزرگ بوده ولی برای جداشدگان ماتمبار واسف انگیزترشده است زیرا برای آنان چه ازجهات اقتصادی چه ازلحاظ سیاسی و فرهنگی یک نوع سردرگمی وبهم ریختگی وابهام وتفرقه به ظهور رسانده وبدترازهمه بعضاجنگ وآشوب وطمع ورزی وستمکاری بیگانگان را درپی داشته است.اگرسرنوشت افغانهارادرنظر بگیریم ازآنگاه که ازایران منتزع شده مدتهازیرسلطه انگلیس هابسربرده اند،درظرف این مدت رنج هادیده وستمها کشیده تاسرانجام باجنگ وکشمکش،استقلال خودرابه دست آورده اند. پس ازچندین سال کوشش که درمسیرخودسازی طی میکرده ناگهان مورددسیسه بازی شورویهاقرارگرفته به اشغال روسهادرآمده اند،سرانجام بعدازمدتها که بااشغالگران روس جنگیده وآنهارابیرون رانده اند گرفتار حکومت تحمل ناپذیر طالبان شده وسپس بالشکرکشی آمریکاودفع شرطالبان زیرنفوذاین کشورقرارگرفته اند. سرزمین های ماورای اترک وآذربایجان اران هم که باتخاصم روسهاازایران جداافتاده اند دچارآشفتگی های فرهنگی وسیاسی واقتصادی هستند در حالی که هنوز سایه شوم روسیه دست از سرآنان برنداشته استقلالشان راخدشه دارمی سازد.به همین سیاق بلکه بدتر، روزگاربحرین است که مدتهاست بانیرنگ بازی انگلستان در زیرسلطه ی یک شیخ مستبدغاصب،گرفتاراختناق و بندوشکنجه وآزاراست وبایداستکبار و برتری طلبی اقلیت راتحمل کند وهر روز در مسیرآزادیخواهی و حق طلبی و رفع امتیازات اقلیت،کشته و زخمی تحویل بگیرد. این اوضاع واحوال سرزمین هایی است که به نحوی ازایران جداافتاده اند ومسلماهرقوم دیگر که از مام وطن جداگردد سروسامانی بهتر از این پیدا نخواهد کرد، بلکه به پیشواز بدبختی وگرفتاری شتافته، لقمه ای برای هاضمه استعمارگران خواهدشد. باری اصولاسرچشمه این افکارشوم بی تدبیری وبی خردی حکومت های ماست که همواره به جای مساعدت بیشتر با برخی از اقوام شاکی اصلا به فکر رعایت و دلجوئی و مددکاریهای لازم نسبت به آنان نبوده بلکه ستم روا داشته اند. حکومت های ایران که جزبه فکراستقرار خوددر مسند قدرت نبوده اند، بجای تحبیب ودلجویی ازاقوام مظلوم ورفع نیازمندیهای آنان، با سلاح خشونت باهرمنطقی برخورد کرده وکار را به مسیر ناخوشایند تجزیه طلبی کشانده اند. که قطعابایددراین رفتار تجدید نظر و جبران زیان های بیشمار کنند. دراوضاع وشرایطی که اکنون برمیهن ماحاکم است و سوءرفتارهاودشمن تراشیهادر سیاست خارجی ازیک طرف وسوءمدیریتهاو نتایج حاصل ازآن از طرف دیگر گریبان ملت مارا گرفته است متاسفانه نغمه های شومی مبنی بر تجزیه طلبی از سوی عناصری خودفروخته وبی وطن از گوشه وکنار کشور به گوش میرسد که قلب هر ایرانی اصیل ومیهن دوست را به درد میآورد. به هرروی هیچ قومیتی قادرنیست که با جدایی از ایران روزگار بهتری را برای خود پیش بینی و تدارک نماید.

هر تجزیه طلبی که فریب دشمنان یارقیبان ایران را بخوردودر ذهن خودمدینه فاضله یی برای دارودسته خویش بسازد خام فکری را به نهایت رسانده ومحال اندیشی را تقویت کرده است. اقوام ایرانی قرن هابازبان مشترک و تاریخ یک سان وآمال و آرزوهای هم آهنگ با فرهنگی پر افتخار برادرانه درخاک مقدس ایران زیسته ورویدادهای هولناک وخانمان برانداز را باهمدستی وپایمردی خود از سرگذرانده ومیدان تهی نکرده اند.

همچنان روزهای فرخنده وشادی آفرین همچون نوروز خجسته باستانی ودیگر اعیاد را به اتفاق هم جشن گرفته و همواره پاسدار تمامیت ارضی ونگهدار آداب و رسوم ملی خود بوده اند. اساسا آب وهوای سالم ومواهب طبیعی و هنرهای گوناگون و شعر و موسیقی ایران زمین به حدی جاذب و خوشاینداست که در درازنای تاریخ،هر متجاوز وحشی صفتی را پس از اقامت دراین آب و خاک به فردی متمدن و هنردوست و شیفته آثار ادبی و ذخایر معنوی مبدل گردانیده است. کدام قوم شرافتمند و دارنده عقل سلیمی به خود اجازه میدهد که دامان مام وطن را رهاکرده به چاردیواری غربت و انزوا و تنزل پناهنده شود. درهرحال ماهشدار میدهیم که تمامیت ارضی ایران و حفظ یکپارچکی این مرزوبوم خط قرمزی است که هیچ ایرانی میهن دوست و غیرتمندی تجاوز به این خط را در هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی برنمی تابد.

جبهه ملی ایران که همواره نگهبان استقلال وتمامیت میهن خود وحاضربه جان فدایی وسربازی دراین راه مقدس بوده است با محکوم کردن پدیده شیطانی تجزیه طلبی در برابر پی گیران این فکر سخیف آماده ی مبارزه و از خودگذشتگی است و برای بستن راه این گونه تحرکات شوم ازایجاد هر سد سدیدی خودداری نخواهد کرد.

رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران- ادیب برومند
۹ بهمن ماه ۱۳۹۱