به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۱

رضا مقصدی
هما یون خرم

از بزرگان سربلندِ موسیقی ایران است.که به سال هزار و سیصد ونُه ی خورشیدی در بوشهر ، پا به گُستره ی گیتی می گذارد.
(آشنایی ِ مادرش به موسیقی و دلبستگی اش به دستگاهِ "همایون"،) نام همایون را بر او رقم زده است.( در ده سالگی) ، نگاهِ نازنین ِ ابوالحسن صبا ست که به رقص ِانگشتهای کودکانه اش بر آرشه ی ویلون، درنگ می کند واستاد او را به شاگردی می پذیرد.
از آن پس، به جان می کوشد تا بنیاد های علمی ِ آهنگسازی را از او و بلند پایگانِ این گستره ی گویا به زیبایی بیاموزد وآثاری را به یادگار بگذارد که با کلام معطر ِترانه سُرایان برجسته تا دیر ، تا همیشه ، سینه به سینه ، ورق خواهد خورد.

بخشی از آهنگ های او:
اشک من ،هویدا شد با شعری از بیژن ترقی وبا صدای مرضیه
امشب در سر، شوری دارم با شعری از کریم فکور و با صدای الهه
رسوای زمانه منم شعر از بهادُر یگانه و صدا از الهه
آیا همه ی شما بی گناهید؟ با صدای مرضیه
تو ای پری کجایی؟ با شعری از هوشنگ ابتهاح وصدای حسین قوامی
خاطرات عمر رفته با ترانه ی معینی کرمانشاهی وصدای دلکش ِ مرضیه

مرثیه
باز نفَس ، قفس شده ست
غم به صدای من نشست.

باز ترانه های من
سینه به سینه رفت وُ رفت
تا به دل ِ وطن نشست.

خاطره ی خمیده را
عاطفه ام چراغ شد.

با گل ِ ارغوان بگو !
آنکه ترا سرود کرد
مرثیه خوان ِ باغ شد.

رضا مقصدی

ساغرم شکست ای ساقی ( مرضیه)
http://www.youtube.com/watch?v=RBZ9-i4_z2M

امشب در سر شوری دارم (پروین)
http://www.youtube.com/watch?v=j3ARtqeXzUY

ز کوی بلاکشان آمدم بگو رفته‌ای کجا ساقی (مرضیه)
http://www.youtube.com/watch?v=iqahDWuFpBw