به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۵، ۱۳۹۱

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
اندوه و تسلیت
با کمال تاًثر از درگذشت آقای حسن شهیدی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران آگاهی یافتیم.
زنده یاد حسن شهیدی از اعضاء دیرین جبهه ملی ایران بود که در دوران حکومت ملی دکتر مصدق در مجلس شورای ملی، که دکتر عبدالله معظمی نماینده ی گلپایگان ریاست آن را به عهده داشت، به عنوان نماینده ی خوانسار در فراکسیون نهضت ملی عضویت داشت. 
این شخصیت ملی دیرپا که در زندگی حرفه ای به وکالت دادگستری اشتغال داشت، همواره از احترام فراوان اعضاء و سران جبهه ملی ایران برخوردار بود.

ما این ضایعه را به خانواده ی شهیدی، به یاران ملی خود، به دوستان آن زنده یاد و به ملت ایران تسلیت گفته برای همه ی دوستداران او آرزوی شکیبایی داریم.

۱۴ دی ماه ۱۳۹۱

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده