به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۱

متن پيامهای شادباش وتبریک
اديب برومند رئيس شورای مرکزی و هيئت رهبری جبهه ملی ايران
 و
دکتر حسين موسويان رئیس هیئت اجرائی ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران
استاد ادیب برومند  ــــــ  دکتر حسین موسویان
به مناسبت
جشن پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
  به نام خداوند جان وخرد

دست اندرکاران محترم پنجاهمین سالگشت کنفداراسیون جهانی دانشجویان ایرانی

ازاینکه خبریافتم جشن پنجاهمین سالگشت کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آلمان برگزارمیشود بسیارخوشوقت شدم وفعالیت های مستمر وخستگی ناپذیر این کنفدراسیون درمبارزه باحکومت استبدادی شاه وسیاست استعماری وتامین دموکراسی خاطره انگیز زمانی شدکه هم میهنان وطن خواه مادرخارج کشور هم به هیچ روی مصالح ملی ایران راازیاد نمی بردندونخواهندبرد.خاصه اینکه جبهه ملی ایران هم ازپایه گذاران این کنفدراسیون بوده است. به این جهت شادباش وتبریک صمیمانه خودرا به محضربرگزارکنندگان این جشن فرخنده تقدیم میدارم وتوفیق یزدانی برای آن ذوات معزز وگرامی آرزو میکنم.

تهران – ١٢ دیماه ١٣٩١

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومندبه نام خداوند جان وخرد

موجب مباهات وسرافرازی اینجانب است که جشن پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون جهانی دانشجویان ومحصلین ایرانی رابه حضور برگزارکنندگان وشرکت کنندگان ارجمندتبریک عرض نمایم. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درسال های پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ٢٨ مرداد٣٢ وبرکناری دولت ملی وقانونی دکترمحمدمصدق تشکیل شدومبارزات آزادیخواهانه خودرابرضد رژیم دیکتاتوری برخاسته ازآن کودتای شوم آغازنمود وبدون شک اوراق زرینی رابرتاریخ مبارزات آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران افزود. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ازتشکل هاوافرادی با باورهای مختلف تشکیل گردیدکه حول اهداف مشترک مانندمبارزه بااستبداد وتلاش برای آزادی وحقوق بشرگرد هم آمدندونمونه ای ازپلورا لیسم سیاسی رابه نمایش گذاشتند. بلاتردیدمبارزات کنفدراسیون دراضمحلال وسقوط رژیم دیکتاتوری وفاسدسلطنتی نقشی برجسته واثرات غیرقابل انکاری داشت. اماجای دریغ وتاسف بسیاراست که حاکمیت برخاسته ازانقلاب آزادیخواهانه ملت ایران به گونه ای عمل نموده است که اکنون تفاله های رژیم گذشته جسارت یافته وبیشرمانه مدعی نجات ایران شده اند وبادراختیارداشتن چندین رسانه شبانه روزی ازبام تاشام به تطهیروتوجیه وتبلیغ خود میپردازند.وازدرک این مسئله بدیهی عاجزندکه دیگر دوران رژیم سلطنت موروثی وحکومت های فردی به پایان رسیده وپرونده آن نیزبه بایگانی راکدتاریخ سپرده شده است. وامروز درهمه جهان زمان تحقق آزادی وحقوق بشرواستقرارحاکمیت های ملی نشات گرفته ازانتخابات آزادفرارسیده است.یک باردیگرجشن پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون دانشجویان ایرانی راتهنیت گفته وبه شماپویندگان راه آزادی واستقلال واعتلای ایران درود میفرستم.

تهران – ١٢ دیماه ١٣٩١

رئیس هیئت اجرائی ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکترحسین موسویان