به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۵، ۱۳۹۱

پيام سازمان سوسياليستهای ايران
به مراسم جشن پنجاهمين سالگرد بنيانگذاری کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی
 
ما سوسياليستهای مصدقی ، به آن عده ای از دبيران ، اعضاء و فعالين پيشين کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی که با کمک و ياری يکديگر جشن بزرگداشت پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحاديه ملی) را ترتيب داده اند، تبریک می گوئیم.

کنفدراسيون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحاديه ملی) نقش بزرگی در مبارزات دمکراتيک و ملی در دوران رژيم مستبد و سرکوبگرپهلوی داشت. آشنائی با دست آوردها و تجربه های مثبت و منفی آن مبارزات، حتمأ می تواند کمک بزرگی در شکل گرفتن جنبش آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران برپايه روابط دمکراتيک باشد!

اسناد و مدارک کنفدراسیون جهانی بيانگر اين واقعيت هستند که آن تشکيلات در طول حیات سیاسی خود، با توجه به دفاع از حقوق صنفی دانشجویان، همچنين دفاع از مسائل ميهنی و حقوق دمکراتيک مردم ايران را جزو وظائف اوليه خود تلقی می کرده است. در همان رابطه بوده است که روشنگری درباره سياست و عملکرد رژیم استبدادی و وابسته به امپریالیسم محمدرضاشاه پهلوی، در دستور فعاليت ها و مبارزاتش قرار گرفته است.

دفاع از آزادی بيان ، قلم و عقيده و مبارزه با سانسور از اصول پايه ای آن تشکيلات بود. درهمان رابطه بايد باشد که دفاع از زندانيان سياسی، صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکی زندانی، در صدر فعاليتها و مبارزات کنفدراسيون قرار داشت، که رهبری آن با ترتيب و برگذاری اعتصاب غذا، تظاهرات خياباتی، متينگ، برگذاری جلسات سخنرانی، پخش اعلاميه و ترتيب مصاحبه های مطبوعاتی و حتی اشغال سفارتخانه های شاه، که به مقر مأمورين سازمان امنيت تبديل شده بودند، دست بافشاگری می زد و سعی داشت تا از اعدام زندانيان سياسی جلوگيری نمايد و ماهيت ضد دمکرات رژيم شاه را افشاء نمايد!

رژيم سرکوبگر محمدرضاشاه پهلوی که در رابطه با کودتای شوم ٢٨ مرداد ١٣٣٢ برهبری سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريکا و همکاری نيروهای ارتجاعی ايرانی، عليه دولت قانونی و ملی دکتر محمدمصدق بر وطنمان ايران حاکم شده بود. از طريق توسل به قهر و بخدمت گرفتن ارگانهای سرکوبگر همچون «ساواک»، حقوق قانونی ملت را، همان حقوقی که «قانون اساسی مشروطيت» برای يک يک احاد ملت در نظر گرفته بود، بطور مستمر پايمال می نمود. آن وضع ناهنجار سبب شده بود که بسياری از آزاديخواهان و استقلال طلبان ايرانی در مقابل آن وضع سکوت اختيار نکنند و دعوت بمقاومت و مبارزه بنمايند!

رژيم کودتا، بخاطر وابستگی اش به امپرياليسم آمريکا، در رابطه با مبارزات انتخاباتی بين کانديداهای حزب جمهوريخواه و حزب دمکرات در ايالات متحده آمريکا، موقعيت خود را تا حدودی درخطر می ديد و نمی توانست همچون گذشته عمل کند، آن وضع سبب شده بود تا جنبش دانشجوئی ايران در سالهای ١٣٣٩ و ١٣۴٠ ، مجددأ درحال شکل گرفتن باشد، که با مطرح کردن خواست های صنفی ، همچنين بر خواست های ميهنی و ملی شديدأ تاکيد ورزيد و از آن طريق رژيم را به چالش کشيد!خواستها و شعارهای مبارزات دانشجوئی در داخل کشور، تأثير بسزائی در شکل دادن به سمت و سوی مبارزات دانشجوئی در خارج از کشور که درمرحله اول فقط تاکيد بر خواست های صنفی می نمود، بسوی خواست های ملی ـ ميهنی داشت! مقايسه مصوبات اولين کنگره کنفدراسيون اروپائی درهايدلبرگ (فروردين ١٣٣٩ برابرآوريل ١٩۶٠) با مصوبات اولين کنگره کنفدراسيون جهانی (کنگره پاريس در سال ١٩۶٢) و دومين کنگره آن تشکيلات در « لوزان» (در سال ١٩۶٣)، بهترين گواه بر اظهاراتی است که اشاره رفت.

کنفدراسيون جهانی از همان سالهای اول شروع فعاليت خود با درس گرفتن از نتايج عملکرد شوم سازمانهای جاسوسی کشورهای استعمارگر در سرنگونی دولت ملی دکترمصدق، افشای سياست و عملکرد دولتهای استعمار گردر سطح جهان و روشنگری در آنمورد را در دستور کار خود قرار داد. درکنگره های خود نه تنها سياست و عملکرد دولت آپارتاید آفريقای جنوبی را محکوم کرد و اصولا خط بطلان بر نژادپرستی کشيد، بلکه دفاع و پشتيبانی از مبارزات آزاديبخش کشورهای دربند همچون مبارزات مردم ويتنام، فلسطين، ظفار و... را جزئی از فعاليتهای سياسی و تبليغاتی خودقرار داده بود.

اعضاء و فعالين کنفدراسيون به اين واقعيت پی برده بودند که دفاع از «آزادی و استقلال » و «حقوق بشر» در ايران، نمی تواند و نبايد بدون افشای سياست و عملکرد استعماری استعمارگران درسطح جهان انجام گيرد. چونکه،استعمارگران بخاطر حفظ منافع استعماری و حتی گسترش هژمونی خود ، آن وضع ناهنجار را سبب شده و می شوند و در تحليل نهائی بهترين متحدين حاکمين مستبد می باشند.

در واقع، کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی، با توجه به مصوبات کنگره هاو عملکردش در آن دوران، همچنين يک سازمان «ضد امپرياليستی» بود. پيامهائی که به کنگره های کنفدراسيون از اقصی نقاط جهان می رسيد، بهترين گواه براين اظهارات است.

ساختار سازمانی کنفدراسيون جهانی برپايه روابط دمکراتيک شکل گرفته بود. برپايه همين روابط دمکراتيک بود که کنفدراسيون موفق شده بود در سرتا سر جهان محصلين، دانشجويان و فارغ التحصيلان ايرانی را، صرفنظر از گرايش سياسی و ايدئولوژی که داشتند، در درون تشکيلات خود متشکل کند. آن روابط دمکراتيک همچنين سبب شده بود که تدوين و تنظيم سياست و خط و مشی و برنامه کنفدراسيون جهانی از سوی نمايندگان سازمانهای دانشجوئی که از سوی اعضای سازمانهای شهری انتخاب می شدند، در کنگره های فدراسيونها و کنفدراسيون جهانی تصويب شوند.

علاوه برآن، هيئت دبيران ، يعنی هيئت رهبری آن سازمان، هرساله با رأی مخفی از سوی نمايندگان کنگره ، انتخاب می شدند. آن «هيئت» همچنين در رابطه با اعمال و کردارش ، که قبلا چارچوب حدود اختيارات و وظائف آن ، طی مصوبات کنگره ، اصول مندرج در اساسنامه و منشور آن تشکيلات تعيين شده بود، درمقابل توده های دانشجوئی عضو پاسخگو باشد.

در پايان ذکر اين نکته ضروريست ياد آورگردد که بدلايل مختلف سياسی ـ فرهنگی و تشکيلاتی ، حتما بخشی از اعضاء و فعالين آن تشکيلات، با مشکلات معرفتی روبرو بوده اند ، والا هيچ دليلی بنظر نمی رسيد که آن تشکيلات با آن کارنامه مثبت مبارزاتی ، ۴ سال قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ با انشعاب روبرو شده و به اجزاء تقسيم گردد.

سازمان سوسياليستهای ايران اميد وار است اين جشن ، آغازی برای تصميم به تشکيل سمينارها و کنفرانسهائی باشد تا با امداد ازاسناد و مدارک کنفدراسيون جهانی بتواند دست آوردهای مثبت و منفی آن سازمان را در اختيار نسل جوان قرار دهد.

با آرزوی موفقيت و پيروزی برای شما.

هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۱ - ۳ ژانويه ۲۰۱۳