به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۱

مینا اسدی
در انتظار معجزه‌ی خدا؟

انسانی چون سعید ماسوری که سالهاست جان بر کف در میدان ایستاده است در انتظار معجزه ی خداست ؟ به یقین می داند که خود او که هرگز از مرگ نهراسیده است خدای خویش است و انسان ، خداست ...
و معجزه کار دستی از غیب نیست...و اگر وجدان همه ی ساکنان زمین بیدار بود *ماسوری* ها امروز در بند ستمکاران نبودند...
و این همه جان جوان به مسلخ نمی رفت...و مردم در چنگ این جنایتکاران اسیر نبودند . اگر خدایی باشد به سود این بی... مایگان در خوابست.
  کاش به بهانه ی بیداری او ، فریاد شجاعانه ی سعید ماسوری همه ی در خواب ماندگان را از خواب خوش زمستانی بیدار کند...و بانگ او هشداری باشد برای نان به نرخ روز خوران و مدافعان خجالتی رژیم ، که بدانند اینها به هیجکس رحم نمی کنند چه به دشمن ، و چه به دوست. با آرزوی آزادی همه‌ی در بندان...و با آرزوی سرنگونی این جانیان و به امید دیدار سعید ماسوری

مینا اسدی

منبع: پژواک ایران