به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۱تسلیت به دوستان گرامی آقایان حسن فرخشاد، داود فرخشاد و علی بکایی  

عباس فرخ شاد، پدر و عموی دوستان گرامی ما در تهران درگذشت.
مصیبت وارده را به دوستانمان و همه ی فامیل و بستگان ایشان تسلیت عرض می کنیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

هیات تحریریه «احترم آزادی»