به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۱

فیروز
روضه شب جمعه این هفته نوری علا
علیرضا نوری زاده                          اسماعیل نوری علا
 
روضه خوان شب جمعه گویا نیوز در این هفته برای اینکه خوانندگا ن را در مقدمه گیج و مات و مبهوت کند از دستو ر زبان کمک گر فته و در پیچ و خم فعل و اسم و مصد ر و فعل لازم و متعدی حواس خوانند گان را پرت می کند تا با کمک این گیجی بتواند نظر مغرضانه خود را با تزویر بخوردش بدهد.

اولا با تمام این صغرا و کبرا ها ایشا ن پای جلا ل آ ل احمد و علی شریعتی را به میا ن کشید ه و روضه قبلی خو د را تکرا ر می کند که این دو نفر بودند که باعث شد ند ما در این دام یعنی حکو مت اسلامی گرفتار آئیم گویا مقاله قبل را بی اثر و نا کافی دانسته و این بار با کمک گرفتن از دستور زبان می خواهد همان هد ف را جا بی اندازد .


به این نویسنده و نوشته هایش نباید با ساده نگری بر خورد نمو د ایشان در هر مقاله اش چندین هد ف را دنبال می کند. من منکر این نیستم که نوشته جلا ل آ ل احمد و علی شریعتی بر افکار و سمت گیری بعضی از گرو هک های سیاسی و انحراف آ نها از اهد اف انقلاب شکوهمند 57 موثر بوده است ولی ایشان میخواهد به ما آ درس غلط بد هد و خوانند ه را به کو چه علی چپ بفرستد .


مر د م ایران داغ کو دتای بیست هشت مرداد را بر گرده خود دارند و دخالت امپریالیسم در ایجاد این فاجعه ملی را فراموش نمی کنند و کوشش شما برای پرده پوشی آن تلاشی بیهوده است در کدام مقاله شما این دخا لت نا هنجار امپریالیسم را محکو م کر د ه اید برگرداند ن شاه و ایجا د یک حکومت صد در صد دیکتا توری یکی از عوامل پایه ریزی انفلاب سال 57 است نه جلا ل آ ل احمد .

نویسند ه محترم شما رشته های احزابی را میخواهید پنبه کنید که در راه آ زا دی و دمکراسی و عد الت اجتما عی هزاران سال زندانی کشید ه اند و هزاران قربا نی د ا ده اند و ریشه د ر تاریخ معاصر کشو ر ما د ارند نه شما و نه هزاران نویسنده مثل شما قا در نخواهند بو د نقش آ نها را د رتاریخ ما بی اثر کند .


تا کنو ن کوشید ه اید این حقیقت را ریشه یا بی کنید که (چه شد که انقلا ب مر دمی سال 57 به کام روحانیون انجامید)کاری که بسیاری از مفسران واقع بین وطن پرست انجام د ا ده و به این نتیجه رسید ه اند که محمد رضا شاه تمام احزاب و گر و های سیاسی را سر کو ب و منهد م کر د و تنها روحانیون را آ زا د گذاشت آیا شما در این مورد مقا له و تحقیقی دارید؟
این نوشته آل احمد و شریعتی و دستور زبا ن بود که ما را به این روز اند اخت ؟!!


من به مقاله قبلی شما جوابی نوشتم و سئوا ل کردم آ یا جریان مصر و تونس و سوریه هم که مذهبیو ن را بر انقلا بشا ن مسلط کرده اند تقصیر نوشته جلا ل آ ل احمد و علی شریعتی است؟ یا به دستور زبان مصری و تونسی مربوط است؟


راجع به دخا لت بشر دوستانه توسط امپریالیسم نظر مبا رک چیست؟ در کدام مقا له شما به خوانند گا ن خود نشان دادید که درلیبی و تونس و مصر و سو ریه چه گذشت و میگذرد؟ عراق وافغانستان پیش کش شما .


در کد ام مقا له (جمعه گردی) خواستار آزادی زند انیان سیاسی و رفع حصر غیر قانونی افراد در کشور شد ه اید ؟
غیر از اینکه در تمام نوشته های خو د نه علیه بانیان شکنجه و اعد ام بلکه علیه اصلاح طلبان و نهضت سبز و رهبران آ ن و تمام گروه های سیاسی همراه نهضت سبز قلم فرسا ئی میفرمائید؟


بگذار با دوبیت از یک غزل حافط به این نوشته پایان دهم .


نقد صوفی به همه صا فی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستو جب آ تش باشد


خوش بو د گر محک تجربه آ ید به میان
تا سیه روی شو د هر که در او غش باشد

منبع: گویا نیوز