به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۱

بهروز سورن
آتشی شادی آور و آتشی ویرانگر
 همزمان با فرا رسیدن سال نو میلادی که در بسیاری از کشورهای جهان با جشن و سرور و پایکوبی همراه است و مردم این کشورها با آتش بازی به استقبال آن میروند، در بخشی دیگر از کشورها آتش جنگ و ویرانی و خانمانسوزی برپاست.
کودکان و زنان و مردان در غم جانسوز خانه خرابی و از دست دادن... ادامه مطلب