به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۹۱

مادران پارک لاله ايران:
نسرين ستوده را به خانه بازگردانيد!

چرا مسوولان قضايی که وظيفه دادگستری به آنها محول شده است، بر مردمی که قدرت را به آنها تفويض کرده اند، اين چنين ظلم و شقاوت روا می دارند؟ تا کی بايد شاهد اين همه بی عدالتی و وعده های سراپا دروغ اين ستم کاران باشيم؟

ای بيدادگران! نسرين ستوده را به آغوش گرم خانواده اش باز گردانيد. صبر و شکيبايی مردم هم حد و اندازه دارد.

نسرين ستوده پس از دو سال و چهار ماه به مرخصی آمده و قرار بود اين مرخصی تا پايان حکم نسرين برقرار باشد، ولی مسوولان قضايی و امنيتی حتی به گفته خود نيز عمل نکردند.

طبق اطلاعات به دست آمده، ساعت يازده شب دوشنبه دوم بهمن ماه طی احضاريه ای نسرين ستوده را به زندان اوين باز می گردانند. نسرين ستوده که در پی اعتصاب غذای طولانی لاغر و ضعيف شده است، نياز به استراحت و بازيابی سلامت جسمانی اش دارد. از ساعتی که وی به مرخصی آمده بود، مهمان ها برای ديدار و همدردی با او و ديگر زندانيان دايم در رفت و آمد بودند و هنوز فرزندان اش نتوانسته بودند ساعتی را با او تنها بگذرانند و در خلوت با او راز و نياز کنند. گويا قصد سفر داشتند که او را به زندان اوين بازمی گردانند.

ما مادران پارک لاله با تاکيد بر سه خواسته هميشگی خود؛ لغو مجارات اعدام، محاکمه آمران و عاملان جنايت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی و آزادی تمامی زندانيان سياسی؛ خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط نسرين ستوده هستيم.

مادران پارک لاله ايران
سوم بهمن ۱۳۹۱