به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۷

«گفتن از زندگی و سیاست» و «مروری بر چهل سال سیاه» علی لیمونادی و دکتر مسعود نقره کار

برنامه کوچ ایرانیان 
علی لیمونادی                       دکتر مسعود نقره کار 

کوچ ایرانیان ۱۵۲ - مروری بر چهل سال سیاه
https://www.youtube.com/watch?v=q9e2LuttpcQ