به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۷

چرا بازاریان تهران دست به اعتصاب زدند؟