به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۷

این بار نوبت دراویش بود

این بار نوبت دراویش بود 
کاری از اسد بیناخواهی / رادیو زمانه