به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۹

کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲