به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۹

      علیرضا قربانی
راز دل
ای بی وفا راز دل بشنو
از خموشی من / این سکوت مرا / ناشنیده مگیر
دل دیوانه من / به غیر از محبت / گناهی ندارد / خدا داند
شده چون مرغ طوفان / که جز بی پناهی / پناهی ندارد