به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۹

    کامکارها
گفتمش بیا عاشقم هنوز،
خنده کرد و گفت در غمت بسوز