به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۹

      مهدی اخوان ثالث ( م . امید )
زمستان
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است
وگر دست محبت سو کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
که سرما سخت سوزان است