به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۹

         گفتگو با فرانس بختیار، دختر دکتر شاپور بختیار

پدرم شعله ایست که هرگز خاموش نخواهد شد