به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۹

    داریوش
انسان

از این کـُله تا آن کـُله
فرقی ندارد شیخ و شه