به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۹

          نیمه رپ!
ناز ناز اصفهانی!
ما را که یادت نرفت اِس، ما همون عشق شومائیم
که یه روز نمی دیدیمون، اشک آت می یومد گولی گولی پائین!