به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۹


   شادروان فریدون فروغی
سال قحطی
گلدونا گل ندادن / درختا بار ندادن
گندومای بیابون / یه لقمه نون ندادن
به هر کی هرچی گفتم/ به من جواب ندادن