به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۹

تظاهرات برای پشتیبانی سکینه محمدی

 در پاریس و دیگر شهرهای جهان
روز (شنبه) تظاهراتی به منظور پشتیبانی از سکینه محمدی آشتیانی در شهرهای پاریس، لیون و تولوز در فرانسه بر گذار گردید.همچنین تظاهرات دیگری به همین منظور در 97 شهر جهان بر گزار میگردد. در تظاهرات پاریس- که نزدیک به 700 تن شرکت داشتند- همگان خواستار لغو مجازات سنگسار در ایران شدند.
فرانسه از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است که در اقدامی مشترک تدابیری جدید علیه نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ و در صورت لزوم از ابزار مجازاتهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی نیز استفاده کنند.
برنار کوشنر وزیر امور خارجۀ فرانسه در نامه ای که به همین منظور برای نمایندۀ عالی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، خانم کاترین آشتون، نوشته تصریح کرده است : "اعتقاد دارم که اگر بخواهیم جان این زن جوان، سکینه محمدی-آشتیانی، را نجات بدهیم، نامۀ مشترک همۀ اعضای اتحادیۀ اروپا خطاب به مقامات ایران ضروری است."

مخالفت اروپا با رفتارهای بیرحمانه در ایران
در پاسخ به  نامه برنار کوشنر وزیر امور خارجۀ فرانسه، خانم کاترین آشتون تلویحاً اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را قرون وسطایی و حتی وحشیانه توصیف کرده و سپس افزوده است : "زمان ابراز مخالفت جمعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با رفتارهای متعلق به اعصار دیگر در ایران نزدیک است." نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در پاسخ به برنار کوشنر نوشته است : "نگرانی های شما در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دقیقاً همان نگرانی های من است." خانم آشتون در جای دیگری از نامه اش تصریح کرده است که هم اکنون اقدامی از سوی اتحادیۀ اروپا در تهران برای نجات جان سکینه محمدی-آشتیانی در جریان است و اگر این اقدام به نتیجۀ قانع کننده نرسد، راه برای ارسال یک نامۀ جمعی از سوی اعضای اتحادیۀ اروپا به مقامات ایران هموار خواهد شد. کاترین آشتون در جای دیگری از نامه اش خواستار مباحثه در درون اتحادیۀ اروپا برای تدوین راهبردی مؤثرتر در مقابله با نقض حقوق بشر در ایران شده است.