به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۹

کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد از زبان بی بی سی فارسی