به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۹

مبارک  بن علی  نوبت سید علی


فیلم/ چهارشنبه سوری / خیابان نواب، ۲۴ اسفند،  ۱۵ مارس ۲۰۱۱پایکوبی مردم اصفهان بعد از فرار مزدوران لباس شخصیجشن و پای کوبی مردم در مخالفت با جمهوری اسلامی - تهران خیابان بهار شمالی