به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۹

درختکاری بر مزار کیانوش آسا، کرمانشاه اسفند ۱٣٨۹ 


درخت کاری توسط دوستان و خانواده کیانوش  و سخنرانی برادرش، دانشور آسا