به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۹

            گیسو شاکری
بر بال های خاطره با
نصرت رحمانی
سپیده دم
گفتم اگر سپیده دم آمد
رنگین کمان برای دلم رقص می کند 
آری سپیده دمان است
اما دلی نبود